Staff

• Mr Egerton (Principal Teacher (Subject))
• Miss Douglas (Principal Teacher)
• Mrs Clark (Teacher)
• Mrs McKeague (Teacher)
• Mrs McIntosh (Principal Teacher/Guidance)
• Mrs Cruickshank (Teacher)